รายละเอียด  
    (4 มี.ค. 2551) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    การจำแนกประเภทวัสดุ
    ประเภทของวัสดุเช่น วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุสำนักงาน วัสดุยานพาหนะและขนส่ง มีอะไรบ้าง
   คำตอบ
การจำแนกประเภทและกำหนดราคามาตรฐานวัสดุเป็นภารกิจในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ โทร. 0 2271 0686-91 ต่อ 4752 หรือที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th