รายละเอียด  
    (7 มี.ค. 2551) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    วิธีการคำนวณเงินบำนาญ
    บุคคลลาออกจากราชการ ก่อนการเกษียณอายุราชการ เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญ อายุราชการ ยี่สิบเจ็ดปี ทวีคูณจำนวน เก้าปี เริ่มรับราชการเมื่อเมษายน 2524 ต้องการลาออก ตุลาคม 2551 จะได้รับเงินบำนาญเดือนละเท่าไหร่
   คำตอบ
ระบบการคำนวณบำเหน็จบำนาญ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังได้เผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง สามารถเรียกดูและทดลองคำนวณได้ที่ http://www.cgd.go.th/rightMenu_7.asp