รายละเอียด  
    (13 มี.ค. 2551) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    ราคามาตรฐานเครื่องพ่นหมอกควัน
    อยากทราบราคากลางเครื่องพ่นหมอกควัน
   คำตอบ
เนื่องจากมิได้กำหนดรายการเครื่องพ่นหมอกควัน ตามที่สอบถามไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน (จึงไม่มีราคาและรายละเอียด) แต่หากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน มีความจำเป็นต้องใช้รายการดังกล่าว ก็สามารถกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะที่มีความเหมาะสม และสมประโยชน์ต่อการใช้งานตามภารกิจ โดยอาจตรวจสอบรายละเอียดและราคาได้ตามที่มีจำหน่ายในท้องตลาดและจัดหาตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม