รายละเอียด  
    (19 มี.ค. 2551) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    กวพ.และกวพ.อ.
    ขอเรียนถามสถานที่ทำงานของคณะกรรมการทั้ง2ข้างต้นไม่แน่ใจว่า สงป.หรือกรมบัญชีกลาง
การติดต่อต้องเสนอผ่านหน่วยงานไหนหรือเสนอ
โดยตรงต่อคณะกรรมการครับ
   คำตอบ
กวพ. และกวพ.อ. คือ คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ และคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สถนที่ทำงานอยู่ที่ สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง โทร. 0 2273 9024 ต่อ 4432 โทรสาร. 0 2271 1473 เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th