รายละเอียด  
    (18 เม.ย. 2551) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    ราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงต่อหน่วย
    1.ราคาค่าอลูมิเนียมและค่าแรงต่อหน่วย
2.ราคาค่ากระจกและค่าแรงต่อหน่วย
   คำตอบ
ราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานต่อหน่วย กรุณาติดต่อสอบถามโดยตรงที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ที่โทร. 0 2271 0686-91 ต่อ 4752 หรือที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th