รายละเอียด  
    (8 พ.ค. 2551) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    ราคาวัสดุสำนักงานของทางราชการ
    อยากทราบราคามาตรฐานของวัสดุสำนักงานที่ต้องขายให้กลับส่วนราชการ
   คำตอบ
ราคามาตรฐานวัสดุเป็นภารกิจในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงที่ สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ โทร. 0 2271 0686-91 ต่อ 4752 หรือที่เว็บไซต์ http://www.cgd.go.th