รายละเอียด  
    (29 ก.ค. 2551) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    แบบ ง.241
    เมื่อมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ระหว่างปี จะต้องจัดทำแบบ ง.241 ไปให้สำนักงบประมาณ กี่ชุด และสาราถดาวน์โหลด แบบง .241 และวิธีการกรอกแบบได้จากที่ใด
   คำตอบ
จากคำถามดังกล่าวเห็นควรให้หารือไปที่เจ้าหน้าที่ สำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐิจ 3 (ส่วนงบประมาณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ1) สำนักงบประมาณได้โดยตรงที่ โทร. 0 2273 9027-8 ต่อ คุณพจมาน 3408, คุณวราภรณ์ 3471