รายละเอียด  
    (3 ส.ค. 2551) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    การคิดค่า k
    การคิดค่า K จะคิดว่ายอดของเงินในการเบิกแต่ละงวดหรือคิดจากเนื้องานจริงในแต่ละงวด เช่น
สัญญาก่อสร้างอาคาร 4 ล้านบาท แบ่งการเบิกจ่ายเป็น 4 งวดๆละ 1 ล้านบาท(สัญญาแบบล่ำซำ) ดังนี้
งวดที่หนึ่ง เสาเข็ม,ฐานราก,คานคอดิน แล้วเสร็จ (ปริมาณงานจริงตามตารางเสนอราคาคิดเป็นเงิน 1.2 ล้านบาท)
งวดที่สอง เสาชั้นที่ 1-2,เทพิ้น-คานชั้นที่ 2,แล้วเสร็จ (ปริมาณงานจริงตามตารางเสนอราคาคิดเป็นเงิน 1.2 ล้านบาท)
งวดที่สาม มุงหลังคา,ก่อฉาบ,ประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ (ปริมาณงานจริงตามตารางเสนอราคาคิดเป็นเงิน 1.2 ล้านบาท)
งวดที่สี่ ไฟฟ้า, ทาสีแล้วเสร็จ (ปริมาณงานจริงตามตารางเสนอราคาคิดเป็นเงิน 0.4 ล้านบาท)
สมมติ ค่า K ที่ชดเชยได้ดังนี้
งวดที่หนึ่ง 4%
งวดที่สอง 5%
งวดที่สาม 6%
งวดที่สี่ 7%
ถ้าเบิกเงินค่า kตามงวดเงิน จะคิดเป็นเงินดังนี้
งวดที่หนึ่ง 1,000,000*4% =40,000 บาท
งวดที่สอง 1,000,000*5% =50,000 บาท
งวดที่สาม 1,000,000*6% =60,000 บาท
งวดที่สี่ 1,000,000*7% =70,000 บาท
รวมเป็นเงินค่า k ที่เบิก 220,000 บาท
แต่ถ้าเบิกเงินค่า kตามเนื้องานจริงในแต่ละงวด จะคิดเป็นเงินดังนี้
งวดที่หนึ่ง 1,200,000*4% =48,000 บาท
งวดที่สอง 1,200,000*5% =60,000 บาท
งวดที่สาม 1,200,000*6% =72,000 บาท
งวดที่สี่ 400,000*7% =28,000 บาท
รวมเป็นเงินค่า k ที่เบิก 208,000 บาท
จะใช้กรณีใดในการคิดเงินค่า k กรุณาช่วยตอบด้วยครับ เพราะกำลังดำเนินการอยู่
ขอถามเพิ่มเติมว่า ในกรณีคุรุภัณฑ์สั่งทำในตัวอาคาร เช่น โต๊ะ เคาร์เตอร์ เก้าอี้ เวที ฯลฯ สามารถคิดค่า k ได้ด้วยใช่หรือไม่
ขอขอบพระคุณมากครับที่ช่วยตอบ


   คำตอบ
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง กำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ โดยให้ใช้ทั้งกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อดัชนีราคาซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดซองประกวดราคา.. ในกรณีสัญญาก่อสร้างอาคาร 4 ล้านบาท แบ่งจ่ายเป็นงวดๆ ละ 1 ล้านบาท ค่างานก่อสร้างที่นำมาคำนวณจะต้องนำค่างานตามสัญญามาคำนวณเงินชดเชยตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ข้างต้น
สำหรับรายการที่ไม่อยู่ในข่ายนำมาคำนวณค่า K ได้แก่ รายการครุภัณฑ์ที่ไม่ใช่ ส่วนประกอบของตัวอาคาร (Built in) สามารถยกหรือเคลื่อนย้ายได้ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เตียงนอน ตู้ เป็นต้น และสามารถค้นหาข้อมูลได้จาก http://www.bb.go.th หรือสำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ โทร 02273 9273 ต่อ 3542 , 3505