รายละเอียด  
    (16 ก.พ. 2552) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    การกำหนดมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
    การกำหนดมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไม่ทราบว่ามีหนังสือสั่งการ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง
   คำตอบ
ราคามาตรฐานคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเป็นภารกิจในความรับผิดชอบของกระทรวง ICT ซึ่งมีการจัดทำและนำเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกระทรวง ICT ชื่อ "เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์ " สามารถเรียกดูที่ http://www.mict.go.th/ewt_news.php?nid=122 หรือโทร 02-5057370