รายละเอียด  
    (24 ก.พ. 2552) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    ราคากลางอุปกรณ์กีฬา
    ขอทราบราคากลางวัสดุกีฬาที่เป็นปัจจุบันขอบคุณครับ
   คำตอบ
สำนักงบประมาณไม่ได้กำหนดราคามาตรฐานรายการดังกล่าวไว้ การกำหนดราคากลางวัสดุเป็นภารกิจในความรับผิดชอบของ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สามารถติดต่อสอบถามไปที่โทร. 0 2271 0686-91 ต่อ 4752 เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th