รายละเอียด  
    (10 มี.ค. 2552) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    ซื้อรถส่วนราชการ
    ตามระเบียบสำนักนายกว่าด้วยรถราชการ กำหนดให้ส่วนราชการจัดหารถที่มีขนาดเครื่องยนต์และหรือราคาตามท ี่สำนักงบประมาณกำหนด กรณีต้องการจัดซื้อรถยนต์เอนกประสงค์ 7 ที่นั่ง ซึ่งสำนักงบประมาณไม่ได้กำหนดขนาดเครื่องยนต์หรือราคามาตรฐานไว ้ สามารถจัดซื้อได้หรือไม่ อย่างไร
   คำตอบ
ท่านได้ถามมาแล้วครั้งหนึ่ง ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการตอบ โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ได้ที่สำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ ที่โทร. 0 2273 9027-8 ต่อ 3517, 3544