รายละเอียด  
    (14 พ.ค. 2552) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    ราคากลางมาตรฐานครุภัณฑ์ตู้เหล็ก 2 บาน มอก.
    ต้องการทราบราคากลางมาตรฐานครุภัณฑ์ตู้เหล็ก 2 บานมีมอก. ได้ตรวจสอบแล้วราคามาตรฐานของสำนักงบประมาณไม่ได้ระบุไว้
   คำตอบ
ตู้เหล็ก 2 บาน มอก. เป็นรายการที่สำนักงบประมาณไม่ได้กำหนดราคามาตรฐานฯ ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยผู้ใช้สามารถเลือกแบบที่เหมาะสมกับสถานที่ สำหรับราคากลาง หน่วยผู้ใช้ก็จะต้องกำหนดขึ้นเองจากฐานราคาจำหน่ายในตลาดตามแบบที่ต้องการ
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน มีความจำเป็นต้องใช้รายการดังกล่าว ก็สามารถกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะที่มีความเหมาะสม และสมประโยชน์ต่อการใช้งานตามภารกิจ โดยอาจตรวจสอบรายละเอียดและราคาได้ตามที่มีจำหน่ายในท้องตลาดและจัดหาตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมโทรมาได้ที่ สำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ 0 2273 9027-8 ต่อ 3517, 3544