รายละเอียด  
    (30 มิ.ย. 2552) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    การจ้างทำป้ายไวนิล
    การจ้างทำป้ายไวนิล เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ขนาด 3 x 10 เมตร จำนวน 4 ผืน ราคารวม 60,000.-บาท จำแนกเป็นประเภทค่าใช้สอย หรือ ค่าวัสดุ หรือ ค่าครุภัณฑ์ ครับ ขอคำตอบด่วนนะครับ ขอบคุณครับ
   คำตอบ
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ได้กำหนดคำนิยามของลักษณะค่าวัสดุ ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายดังต่อไปนี้ (1) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม
กรณีที่หารือ ป้ายไวนิลจัดเป็นสิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหรือไม่คงสภาพเดิม จึงจัดเป็นค่าวัสดุ