รายละเอียด  
    (2 ก.ค. 2552) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    ราคากลางวัสดุไฟฟ้า
    ผมอยากได้ราคากลางของวัสดุไฟฟ้า,ค่าแรงงานต่อหน่วยในการติดตั้ง เกี่ยวกับงานระบบไฟฟ้า ครับ
   คำตอบ
สำนักงบประมาณไม่ได้เป็นผู้กำหนดราคากลางของวัสดุไฟฟ้า ค่าแรงต่อหน่วยในการติดตั้งเกี่ยวกับงานระบบไฟฟ้า แต่ทั้งนี้ ส่วนราชการสามารถทราบข้อมูลดังกล่าว ซึ่งกำหนดไว้ในบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินงาน สำหรับการถอดแบบการคำนวณราคากลางงานค่าก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง สำนักมาตรฐานการจัดซื้อภาครัฐกลุ่มพัฒนาราคากลาง หรือจาก www.gprocurement.go.th