รายละเอียด  
    (20 ส.ค. 2552) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    คู่มือการกำหนดรหัสครุภัณฑ์
    ขอสอบถามว่า..สามารถจัดหาหรือประสานงานกับหน่วยงานใดได้บ้าง เกี่ยวกับคู่มือการกำหนดรหัส
ครุภัณฑ์ให้ถูกต้อง เพราะปัจจุบันที่ปฏิบัติอยู่ทำตามความเข้าใจ ศึกษาด้วยตนเอง และสอบถามจากหน่วยงานอื่นๆ ไม่แต่ใจว่าผิดหรือถูก ขออนุญาตเสนอว่า อยากให้มีการจัดอบรมงานด้านครุภัณฑ์โดยเฉพาะ..ขอบคุณมากค่ะ..
   คำตอบ
สำนักงบประมาณไม่ได้เป็นผู้กำหนดรหัสครุภัณฑ์หรือคู่มือการกำหนดรหัสครุภัณฑ์ แต่ทั้งนี้ ส่วนราชการสามารถทราบข้อมูลดังกล่าว และประสานงานกับสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง หรือจากเว็บไซต์www.gprocurement.go.th