รายละเอียด  
    (17 ต.ค. 2552) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
    หน่วยงานได้รับงบประมาณงบลงทุนปี 51 แต่ได้ทำเรื่องขอกันเงินไว้เบิกเหลือมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน ซึ่งก็จะครบกำหนดเวลากันเงินภายในวันที่ 30 มี.ค. 52 จึงมีปัญหาที่จะเรียนถามดังนี้
1.หน่วยได้ก่อหนี้ผูกพันได้ภาย ในกลางเดือน มี.ค. 52 และได้ลงข้อมูลใบ Po ไว้เท่ากับวงเงินที่ผู้รับเหมาประมูลได้ และมี
เงินเหลือจ่ายอยู่ประมาณ 3 ล้านบาทเศษ อยากทราบว่าเงินที่เหลือตามจำนวนดังกล่าวไม่ได้ขอขยายเวลาไว้เม ื่อเกินกำหนดระยะเวลากันเงิน คือ 30 มี.ค. 2552 เงินเหลือจ่ายดังกล่าวจะพับไปหรือไม่
2.หากเงินเหลือจ่ายดังกล ่าวไม่พับไป ถ้าต้องการจะใช้สามารถใช้ในปีงบประมาณ 2553 ได้หรือไม่ เมื่อ 30 ก.ย. 2552 ไม่ได้ทำเรื่องขอกันไว้เบิกเหลื่อมปี หรือขอขยายเวลาเบิกจ่ายของเงินที่เหลือจ่ายไว้แต่อย่างใด
3.หากสามารถใช้ได้จะต้องดำเนินการอย่างไร
4.การกันเงินไว้เบ ิกเหลื่อมปีสามารถกันครั้งหนึ่ง ๆ ได้นานเท่าใด
   คำตอบ
กรณีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีนั้น ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 27 ประกอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 63 กำหนดว่า เมื่อสิ้นปีงบประมาณส่วนราชการสามารถขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีได้อีกหกเดือนปฏิทินนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ หรือภายในระยะเวลาที่ได้รับความตกลงกับกระทรวงการคลัง และสามารถขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังต่อไปอีกได้ไม่เกินหกเดือนปฏิทินของปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ก็ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเป็นกรณีๆ ไป
ตามที่หารือในประเด็นเงินงบประมาณรายจ่ายปี 2552 ที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี หากไม่ได้รับอนุมัติจากระทรวงการคลังให้ขยายเวลาการกันเงินต่อไปอีก เมื่อสิ้นสุดหรือเกินกำหนดระยะเวลาการกันเงินแล้ว เงินงบประมาณดังกล่าวย่อมพับไป ทั้งนี้ ไม่ว่างบประมาณดังกล่าวจะมีเหลือจ่ายหรือไม่ก็ตาม
สำหรับประเด็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2552 ที่ใช้จ่ายจนบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิต หรือโครงการตามที่กำหนดไว้ในแผนงบประมาณของส่วนราชการ หากมีเหลือจ่ายต้องพับไปและไม่ถือว่าเป็นเหตุผล หรือความจำเป็นที่จะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553 หากกรณีที่ส่วนราชการมีความประสงค์จะเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553 สำหรับรายการใดๆ ต่อไปอีกนั้น ต้องเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 5 ที่กำหนดว่าในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ส่วนราชการจะต้องใช้จ่ายตามรายการงบประมาณรายจ่ายสำหรับส่วนราชการที่ระบุในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมถึงที่ระบุในแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการตามที่กำหนดไว้ในแผนงบประมาณ