รายละเอียด  
    (16 ธ.ค. 2552) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    ราคากลางวัสดุทุกประเภท
    อยากทราบราคากลางวัสดุทุกประเภท เช่น วัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
   คำตอบ
ราคากลางวัสดุทุกประเภท เช่น วัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์
สำนักงบประมาณไม่ได้กำหนดราคามาตรฐานไว้ เนื่องจากมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท กำหนดให้เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าวัสดุ ใช้สอย ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรม
บัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน สำนักงบประมาณ จึงเห็นสมควรให้ติดต่อสอบถามไปที่ กรมบัญชีกลางโดยตรงโทร. 02-273-9027, 02-273-9613-14 หรือจาก
เว็บไซต์ www.cgd.go.th