รายละเอียด  
    (24 ธ.ค. 2552) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    การกำหนดสิ่งของที่เป็นครุภัณฑ์และวัสดุ
    การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อจัดหาพัสดุไว้ใช้ในสำนักงาน การจะกำหนดว่าสิ่งของใดเป็นวัสดุหรือสิ่งของใดเป็นครุภัณฑ์ ยึดหลักเกณฑ์ใดเป็นหลัก ปัจจุบันมีระเบียบใหม่เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ ครับ เพราะปัจจุบัน อ้างอิงจากหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0702 /ว 51 ลว 20 มกราคม 2548 และ ที่ นร 0702/ว 99 ลว 14 กันยายน 2549 ทั้งสองฉบับนี้ยังใช้ได้อยู่หรือไม่ โดยยึดราคาสิ่งของที่มีราคา 5,000 บาทห้าพันบาทขึ้นไป โดยไม่ยึดเอา รายการสิ่งของที่จัดเป็นครุภัณฑ์โดยสภาพ ได้หรือไม่ หรือต้องยึดทั้งสองอย่าง ตามที่ดาวน์โหลดหนังสือของสำนักงบประมาณมา ไม่ทราบว่า เอกสารแนบท้ายหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ เป็นเอกสารแนบของหนังสือฉบับใด ขอความกรุณาให้ความกระจ่างด้วย ขอขอบคุณมากครับ
   คำตอบ
ปัจจุบันหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณซึ่งได้เวียนแจ้งตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 51 ลงวันที่ 20 มกราคม 2548 และที่ นร 0702/ว 99 ลงวันที่ 14 กันยายน 2549 ยังใช้บังคับอยู่ อย่างไรก็ตาม มีการปรับปรุงตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณบางประการเพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 33 ลงวันที่ 18 มกราคม 2553
ดังนั้น การพิจารณาว่าค่าใช้จ่ายใดเป็นค่าวัสดุ หรือค่าครุภัณฑ์ จะต้องพิจารณาจากลักษณะสิ่งของและสภาพการใช้งานประกอบกัน โดยหากเป็นสิ่งของที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมให้จัดเป็นค่าวัสดุโดยไม่ต้องพิจารณาราคา แต่หากเป็นสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรเช่นเดียวกับครุภัณฑ์ ให้ถือเกณฑ์ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดในกรณีที่ต้องใช้ประกอบกันเป็นชุด หากมีราคาไม่เกิน 5,000 บาท จัดเป็นวัสดุ แต่หากมีราคาเกิน 5,000 บาท ให้จัดเป็นครุภัณฑ์
สำหรับเอกสารแนบท้ายหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายนั้น เป็นเอกสารแนบท้ายตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0403/ว 197 ลงวันที่ 30 กันยายน 2545 ซึ่งปัจจุบันได้ถูกยกเลิกแล้ว โดยหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 51 ลงวันที่ 20 มกราคม 2548