รายละเอียด  
    (1 ก.พ. 2553) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    ขอสอบถามราคามาตรฐานเครื่องสูบน้ำบาดาล
    ต้องการทราบราคามาตรฐานราคาเครื่องสูบน้ำบาดาล
ขนาด 2 แรงม้า
ขนาด 3 แรงม้า
   คำตอบ
ผู้ถามต้องการทราบราคามาตรฐานเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 2 แรงม้า และขนาด 3 แรงม้า สำนักงบประมาณขอเรียนว่า เครื่องสูบน้ำบาดาลเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ หากหน่วยงานของท่านมีความจำเป็นต้องกำหนดราคากลาง เพื่อใช้ในกระบวนการจัดหา ท่านจะต้องกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่สำคัญ นอกเหนือจากขนาดแรงม้าของเครื่องยนต์ เช่น ใช้กับบ่อบาดาลขนาดกี่นิ้ว สูบน้ำได้กี่ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงหรือกี่ลิตรต่อนาที ขนาดท่อส่งน้ำกี่นิ้ว และส่งน้ำได้สูงกี่เมตร เป็นต้น แล้วทำการสำรวจข้อมูลราคาขายจากผู้จำหน่าย ตามรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดราคากลางของหน่วยงานสำหรับดำเนินการจัดหาตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป