รายละเอียด  
    (17 มี.ค. 2553) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    ราคากลางวัสดุสำนักงาน
    อยากทราบราคากลางวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ เอ ๔ ราคา ๑๐๔ บาท ปัจจุบันยังต้องซื้อตามราคากลางหรือไม่ค่ะ
   คำตอบ
ราคากลางวัสดุทุกประเภท เช่น วัสดุสำนักงาน สำนักงบประมาณไม่ได้กำหนดราคามาตรฐานไว้ เนื่องจากมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท กำหนดให้เบิกจ่ายในลักษณะค่าวัสดุ ใช้สอย ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรม
บัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน สำนักงบประมาณ จึงเห็นสมควรให้ติดต่อสอบถามไปที่ กรมบัญชีกลางโดยตรงโทร. 02-273-9027, 02-273-9613-14 หรือจากเว็บไซต์ www.cgd.go.th