รายละเอียด  
    (23 มิ.ย. 2553) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    การลงทะเบียนทรัพย์สิน
    การจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ราคารวม 4,100 บาท ซึ่งถือว่าเป็นวัสดุ แต่เราลงทะเบียนทรัพย์สินคุมด้วยเลขครุภัณฑ์สำนักงานได้หรือไม่ ค่ะ ขอบคุณค่ะที่กรุณา
   คำตอบ
อ้างอิงจากข้อ 0125
คำตอบ
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายที่สำนักงบประมาณกำหนด มีวัตถุประสงค์เพื่อจำแนกค่าใช้จ่ายแต่ละรายการว่าจะต้องจ่ายจากงบรายจ่ายใด สำหรับการจัดทำทะเบียนการควบคุมพัสดุที่ได้จัดหามาแล้ว เป็นขั้นตอนของการบริหารสินทรัพย์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ และกรมบัญชีกลาง จึงขอให้สอบถามกรมบัญชีกลาง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวโดยตรงต่อไป