รายละเอียด  
    (13 ม.ค. 2554) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    การกำหนดราคาและคุณลักษณะรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ล้อ
    ขอรบกวนสอบถามเกี่ยวกับการกำหนดราคาและคุณลักษณะของรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย 6 ล้อ จะต้องกำหนดอะไรบ้างและราคาจะอ้างอิงได้ที่ไหนครับ
   คำตอบ

ราคาและคุณลักษณะของรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ล้อ ที่สำนักงบประมาณกำหนดมีอยู่ใน "บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์" อยู่ในหมวด "ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง" ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สำนักงบประมาณ ที่รายการหลัก "ราคามาตรฐาน / ค่า K" -->> "ราคามาตรฐาน "

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
2.6 รถบรรทุกขยะ
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
- แบบเปิดข้างเทท้าย 2,040,000 บาท
- แบบอัดท้าย 2,300,000 บาท

คุณลักษณะ
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
- แบบเปิดข้างเทท้าย
(1) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร
(2) ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
(3) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.)ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม
- แบบอัดท้าย
(1) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า10 ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับนํ้าหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า
5,000 กิโลกรัม
(2) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม
(3) ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
(4) มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง

หมายเหตุ :
1. GROSS VEHICLE WEIGHT (G.V.W.) = CHASSIS WEIGHTซึ่งมีระบุในแค็ตตาล็อก +PAYLOAD หรือนํ้าหนักสุทธิที่บรรทุกได้
2. การจัดซื้อยานพาหนะเครื่องยนต์ดีเซลโดยเฉพาะรถยนต์ขนาดเล็กให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 2155-2546
3. การจัดซื้อยานพาหนะเครื่องยนต์ดีเซลโดยเฉพาะรถยนต์ขนาดใหญ่ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 1295-2541หรือสูงกว่า

เมื่อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ดังกล่าว และกำหนดราคากลาง เพื่อใช้ในการจัดหาตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือสอบถามไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยตรง