รายละเอียด  
    (25 เม.ย. 2554) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    อัตราราคางานต่อหน่วย
    อัตราราคางานต่อหน่วยฉบับเดือนมีนาคม2554 งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ลักษณะงานจ้างเหมา
ข้อ 1 เป็นราคาที่รวมค่าแรงงาน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการสำรวจเจาะและสร้างบ่อน้ำบาดาลแล้วใช่หรือไม่
ข ้อ 2 เป็นราคาที่ยังไม่รวมค่าดำเนินการสำรวจธรณีฟิสิกส์ใช่หรือไม่
ข้อ 3 เป็นราคาที่ยังไม่รวมค่าเป่าล้างบ่อบาดาลใช่หรือไม่
ข้อ 4 เป็นราคาที่ยังไม่รวมค่าทดสอบปริมาณน้ำและวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิ บใช่หรือไม่
ข้อ 5 เป็นราคาที่ยังไม่รวมงานลานคอนกรีตชานบ่อใช่หรือไม่
ข้อ 6 เป็นราคาที่ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายการขออนุญาตใช้น้ำบาดาลตาม พรบ.น้ำบาดาล พ.ศ.2520 ใช่หรือไม่
ข้อ 7 เป็นราคาที่ยังไม่รวม ค่าอำนวยการ กำไร ภาษี ใช่หรือไม่ กรณีจ้างเหมา
   คำตอบ
สำนักงบประมาณขอเรียนว่า อัตราราคางานต่อหน่วยของงานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ซึ่งเป็นลักษณะงานจ้างเหมา ที่กำหนดไว้ในเอกสาร “อัตราราคางานต่อหน่วย ฉบับเดือนมีนาคม 2554” ประกอบด้วย
1. ค่าแรงงาน
2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของเครื่องจักรกลและยานพาหนะ (เครื่องเจาะ เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เครื่องอัดอากาศ และรถยนต์)
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบบ่อบาดาล ได้แก่ ท่อ โครงเหล็กกันศูนย์ ลานคอนกรีตชานบ่อ แผ่นป้าย และหัวเจาะ
4. ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล
5. ค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษีมูลค่าเพิ่ม (โดยใช้ตาราง Factor F ของงานก่อสร้างทาง)

สำหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมในงานขุดเจาะบ่อบาดาล ได้แก่
ค่าดำเนินการสำรวจธรณีฟิสิกส์ ค่าเป่าล้างบ่อบาดาล ค่าทดสอบปริมาณน้ำ และค่าใช้จ่ายการขออนุญาตใช้น้ำบาดาล องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือสามารถใช้อัตราราคางานต่อหน่วยซึ่งกำหนดไว้ในหน้าที่ 4 ของเอกสาร “อัตราราคางานต่อหน่วย ฉบับเดือนมีนาคม 2554” และอัตราค่าธรรมเนียมการขออนุญาตใช้น้ำบาดาลตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดหรือขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายเลขโทรศัพท์ 0 2793 1038 และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (ตรัง) หมายเลขโทรศัพท์ 0 7522 4991