รายละเอียด  
    (29 ก.ค. 2554) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    ราคากล้องถ่ายวีดีโอ
    ราคากล้องถ่ายวีดีโอ ราคากลางเท่าใด และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร
   คำตอบ
กล้องถ่ายวีดีโอเป็นครุภัณฑ์ที่สำนักงบประมาณไม่ได้กำหนดมาตรฐานทั้งรายละเอียดเฉพาะและราคา ทั้งนี้เนื่องจากกล้องถ่ายวีดีโอเป็นครุภัณฑ์ที่มีพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเร็วทั้งในด้านรูปร่าง ระบบ สื่อบันทึกข้อมูล รวมถึงราคาจำหน่าย เพื่อให้หน่วยงานที่ต้องการใช้ สามารถเลือกคุณลักษณะเฉพาะที่ตรงตามความต้องการในการใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของทางราชการได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น ส่วนราชการที่จะดำเนินการจัดหาจะต้องกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะขึ้นเอง โดยคำนึงถึงการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นภารกิจของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เห็นควรสอบถามไปกรมบัญชีกลางโดยตรง
สอบถามเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
กลุ่มงานระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
โทร. 0-2127-7000 ต่อ 4588 , 4589, 4551, 6125
เว็บไซต์ http://www.cgd.go.th