รายละเอียด  
    (31 ม.ค. 2555) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    ค่า Factor f
    สตง.ทักท้วงและเรียกเงินคืน ในการทำสัญญากับผู้รับจ้างบุคคลธรรมดาที่ไม่มีภาษีมุลค่าเพิ่ม งานตกลงราคาและสอบราคาให้ใช้ตาราง Factor F ช่อง Factor เป็นการทักท้วงที่ถูกต้องหรือไม่และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณ ราคากลางหรือไม่ โดยสตง.ได้เรียกเงินคืน โดยใช้ช่อง FACTOR คูณค่างานต้นทุน และหาค่าส่วนต่างกับค่างานต้นทุนที่คูณด้วยค่าช่อง Factor F เพราะถ้าดูตามความหมายแล้ว ช่อง Factor ก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม นั้นให้ใช้ในกรณีเงินกู้
   คำตอบ
สำนักงบประมาณขอเรียนว่า เรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางค่างานก่อสร้าง และ Factor F อยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง กรุณาสอบถามโดยตรงได้ที่สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เบอร์โทรศัพท์ 02 1277000 ต่อ 4752 หรือสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th