รายละเอียด  
    (14 ก.พ. 2555) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าเสี่ยงภัย
    ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการจะได้ไหม แล้วได้เมื่อไรค่ะ
   คำตอบ
ตามข้อหารือ เห็นควรสอบถามไปยังกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โทร. 0-2127-7000
หรือที่กระดานข่าว กรมบัญชีกลาง http://www.cgd.go.th/wps/portal/Webborad
ค่าตอบแทน (สกม. 0-2127-7252, สรจ. 0-2127-7311)