รายละเอียด  
    (11 เม.ย. 2555) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    กรณีรถกระเช้าไม่มีราคามาตรฐานคุรุภัณฑ์
    รถกระเช้าไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สามารถตั้งงบประมาณตามราคาท้ องตลาดเมื่อผ่านสภาแล้วมารถดำเนินการตามระเบียบพัสดุได้เลยมั้ย หรือต้องขออนุมัติผู้ว่าก่อนมีหนังสือประกอบมั้ยคะขอบคุณค่ะ
   คำตอบ
สำนักงบประมาณขอเรียนว่า รายการรถกระเช้าเป็นรายการที่สำนักงบประมาณมิได้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคาไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ เนื่องจาก
เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษ ใช้ปฏิบัติภารกิจเฉพาะ และหน่วยงานภาครัฐมิได้มีการใช้งานอย่างแพร่หลายเป็นการทั่วไป
ดังนั้น หากเทศบาลตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งไม่ปรากฏรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ
แนวทางการจัดหาให้หน่วยงานกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โดยคำนึงถึงความจำเป็นและความเหมาะสมกับการใช้งาน แล้วตรวจสอบราคาจากผู้แทนจำหน่ายตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด 3 รายขึ้นไป โดยอาจตรวจสอบราคาจากผู้แทนจำหน่ายโดยตรง และ/หรือตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการ
เพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ www.google.co.th (ถ้ามี) เพื่อนำผลการสำรวจมาประกอบการพิจารณากำหนด
คุณลักษณะเฉพาะ และราคากลางของหน่วยงาน แล้วดำเนินการจัดหาเพื่อให้ได้ผู้เสนอราคาตามแนวทาง
ที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำหรับระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ สามารถสอบถามได้โดยตรงที่กระทรวงมหาดไทย โทร. 0 2222 1141 - 55