รายละเอียด  
    (24 เม.ย. 2555) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    ขอหารือทางกฎหมาย
    กรณีการจัดซื้อครุภัณฑ์อันเป็นงบรายได้ของมหาวิทยาลัย ซึ่งขอซื้อครุภัณฑ์เกินราคามาตฐานครุภัณฑ์ หรือที่มิได้มีระบุไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เช่นอาทิเช่นค รุภัณฑ์ทางการแพทย์ ครุภัณฑ์เครื่องรูดบัตร ครุภัณฑ์โน๊ตบุ๊คและคอมพิวเตอร์ชนิดmac ครุภัณฑ์มัลติมีเดียโปรแจคเตอร์และครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศที่ เกินราคามาตรฐานครุภัณ์ การจัดซื้อนั้นสามารถทำได้หรือไม่ และหากจัดซื้อได้นอกจากต้องปฎิบัติตามระเบียบพัสดุแล้วยังมีกฎห มายและระเบียบอื่นใดบ้างที่ทำให้การจัดซื้อนั้นชอบด้วยขั้นตอนท างกฎหมายครับ ทั้งนี้การจัดซื้อดังกล่าวซึ่งเกินราคามาตรฐานครุภัณฑ์และไม่มี ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์หากซื้อได้จะต้องได้รับการอนุมัติกา รจัดซื้อจากสภามหาวิทยาลัยหรือไม่จึงจะทำให้การจัดซื้อชอบด้วยข ั้นตอนทางกฎหมายและผลประโยชน์ของรัฐและหากต้องได้รับอนุมัติจาก สภาฯนั้นมีระเบียบทางกฎหมายดังกล่าวหรือเปล่าครับทั้งนี้เพื่อจ ะได้นำมาประกอบการดำเนินการทางขั้นตอนดังกล่าวต่อไป การจัดซื้อจากงบเงินรายได้มหาวิทยาลัย.
   คำตอบ
การกำหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อการจัดทำงบประมาณและการบริหารงบประมาณ ซึ่งจะใช้เงินจากงบประมาณรายจ่าย สำหรับให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ไปจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์และใช้ปฏิบัติงานอย่างแพร่หลายในภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ ส่วนการจัดซื้อจากงบรายได้ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และก็มิได้อยู่ในบังคับของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ที่จะต้องใช้เกณฑ์ราคามาตรฐานของทางราชการประกอบการจัดทำรายงานการซื้อด้วย อย่างไรก็ดีเมื่อมหาวิทยาลัยถือเป็นส่วนราชการตามกฎหมายวิธีการงบประมาณ ดังนั้นหากจัดซื้อครุภัณฑ์ในรายการที่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ก็ควรจัดซื้อภายในวงเงินแต่ละรายการที่กำหนดไว้ในบัญชี กรณีที่ส่วนราชการซื้อเกินราคามาตรฐานครุภัณฑ์ หรือที่มิได้รวมไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นเรื่องเกี่ยวกับระเบียบการใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้สอบถามควรไปตรวจสอบในรายละเอียดระเบียบการใช้เงินได้ของมหาวิทยาลัยว่ากำหนดไว้อย่างไร