รายละเอียด  
    (14 ส.ค. 2555) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    เงินเดือนครูอัตราจ้างอิสลามศึกษาแบบเข้มสังกัด สพฐ.
    ขอทราบว่าปีงบประมาณ2556 เงินเดือนครูอัตราจ้างอิสลามศึกษาแบบเข้มสังกัด สพฐ.จาก9140บาทเป็น15000บาทหรือไม่ ขอบคุณครับ
   คำตอบ
สำนักงบประมาณขอเรียนดังนี้
๑. รายการเงินเดือนครูอัตราจ้างอิสลามศึกษา ได้เสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไว้ในโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ โดยเป็นค่าตอบแทนรายเดือนวิทยากรอิสลามศึกษา จำนวน ๑,๓๔๐ ราย ในอัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๒๔๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท
๒. เนื่องจากระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๖/ว.๑๖ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่องซ้อมความเข้าใจแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่ครอบคลุมการจ้างครูอัตราจ้างอิสลามศึกษา ซึ่งจ้างจากงบดำเนินงานในลักษณะการจ้างเหมาบริการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้องทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อปรับเพิ่มค่าตอบแทนดังกล่าวให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลต่อไป