รายละเอียด  
    (17 ส.ค. 2555) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    ซื้อเตียงนอน
    รบกวนสอบถามเกี่ยวกับการซื้อเตียงนอน 2 ชั้น ราคา 3,200 บาท เป็นวัสดุหรือครุภัณฑ์คะ และเป็นรายการที่มีในในบัญชีราคามาตรฐานมีอยู่แล้ว
   คำตอบ

ตามที่หารือ การซื้อเตียงนอน ๒ ชั้น ราคา ๓,๒๐๐ บาทเป็นรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของ ซึ่งมีลักษณะคงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท จัดเป็นรายจ่ายงบดำเนินงาน ลักษณะค่าวัสดุตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ทั้งนี้สำนักงบประมาณมิได้กำหนดรายการเตียงนอนไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่อย่างใด

เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (นร 0704/ ว33 ) ที่สำนักงบประมาณกำหนดท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์สำนักงบประมาณ เมนูด้านซ้ายรายการทั่วไป "กฎหมายและระเบียบ" -->> "ข้อมูลกฎหมายและระเบียบ" (http://www.bb.go.th/Support/Law_Rule)