รายละเอียด  
    (16 พ.ย. 2555) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    การตรวจรับพัสดุ-น้ำมันเชื้อเพลิง
    เนื่องจากน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นวัสดุ เมื่อหน่วยงานผู้ใช้ ทำรายงานขอซื้อและเบิกจ่ายมา ทางงานพัสดุก็จะให้ตรวจรับพัสดุ แล้วแต่กรณ๊ ถ้าไม่เกิน 10,000บาท ผู้ตรวจรับพัสดุ 1คน ถ้าเกิน10,000บาท อย่างน้อย 3 คน มีผู้ทักท้วงว่า การตรวจรับพัสดุต้องได้รับของมาแล้วจึงตรวจรับ แต่กรณีที่เติมน้ำมันนั้น คนขับรถนำใบสั่งจ่ายไปเติมน้ำมัน แล้วเมื่อครบเดือน ทางป๊มจะรวบรวมใบสั่งจ่ายทำใบแจ้งหนี้ มาเรียกเก็บหน่วยงานผู้ใช้ ๆ จะนำมาส่งเบิกถ้าเกิน10,000บาท ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการอย่างน้อย 3คน ผู้ท้วงบอกว่าในเมื่อผู้ตรวจรับไม่ใช่คนรับของไม่เห็นของ ดังนั้นให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ใช้ของ รับรองและตรวจสอบเพียงผู้เดียวได้หรือไม่
ขอบคุณค่ะ
   คำตอบ
ตามข้อหารือ เห็นควรให้สอบถามไปยังกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ที่ www.cgd.go.th