รายละเอียด  
    (30 ม.ค. 2556) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    วัสดุหรือครุภัณฑ์
    ตามที่สำนักงบประมาณได้จำแนกงบประมาณรายจ่าย ประเภทวัสดุกับครุภัณฑ์
วัสดุ หมายถึง สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท
ครุภัณฑ์ หมายถึง สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานเกิน 1 ปีขึ้น และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกิน 5,000 บาท
อยากเรียนถามว่า ถ้าเครื่องพิมพ์ Priter มีราคาต่อหน่วยไม่เท่ากัน เช่น ราคา 2,500 บาท 4,500 บาท หรือ 8,400 บาท ถือว่าเป็นวัสดุหรือครุภัณฑ์ ซึ่งตามการจำแนกรายจ่ายตามงบประมาณ เครื่องพิมพ์ถือว่าเป็นครุภัณฑ์ แต่พอมาอ่านหนังสือเวียนของสำนักงบประมาณแล้ว สงสัยว่าเครื่องพิมพ์อยู่ในประเภท วัสดุหรือครุภัณฑ์ ช่วยตอบให้กระจ่างด้วยค่ะ
   คำตอบ
กรณีสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร อายุการใช้งานเกิน 1 ปี โดยสภาพจัดเป็นครุภัณฑ์ เพื่อความยืดหยุ่นในการบริหารงบประมาณ สำนักงบประมาณจึงได้กำหนดเกณฑ์ราคา เพื่อใช้จำแนกประเภทรายจ่ายอีกขั้นหนึ่ง โดยแยกเป็นสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร แต่การจัดหาครั้งนั้น มีราคาต่อหน่วย ไม่เกิน 5,000 บาท ถือเป็นรายจ่ายค่าวัสดุ หากมีราคาเกิน 5,000 บาท จัดเป็นค่าครุภัณฑ์ ในงบลงทุน
กรณีตามที่หารือ เครื่องพิมพ์ Printer ที่มีราคาไม่เกิน 5,000 บาท เป็นรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของซึ่งมีลักษณะคงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 5,000 บาท จึงเป็นรายจ่ายงบดำเนินงาน ลักษณะค่าวัสดุส่วนเครื่องพิมพ์ Printer ที่มีราคาเกิน 5,000 บาท เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวรที่ราคาต่อหน่วยเกิน 5,000 บาท จัดเป็นรายจ่ายงบลงทุน ลักษณะค่าครุภัณฑ์ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ โดยไม่ต้องพิจารณาว่าเป็นสิ่งของประเภทเดียวกันหรือไม่ เนื่องจากรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแตกต่างกันทำให้มีราคาแตกต่างกัน