รายละเอียด  
    (6 ก.พ. 2556) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    เกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2556 จะออกประมาณเดือนไหน
    เกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2556 จะออกประมาณเดือนไหนค่ะ พอดีจะทำเรื่องจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารความเร็ว 30 แผ่น/นาที แต่ยังใช้เกณฑ์ราคามาตรฐานของปี 2555 ในราคา 120,000 บาท เกรงว่า เกณฑ์ราคามาตรฐานปี 2556 จะออกมาในระหว่างดำเนินการซื้อยังไม่แล้วเสร็จ แล้วจะเกิดปัญหา เกณฑืราคากลางที่ใช้จัดซื้อค่ะ
   คำตอบ
สำนักงบประมาณขอเรียนว่า บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ แล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และสำนักงบประมาณได้จัดส่งเอกสารดังกล่าวไปยังหน่วยงานแล้ว หรือสามารถเรียกดูข้อมูลได้จากเว็บไซต์ www.bb.go.th ของสำนักงบประมาณ และกรณีสำนักการแพทย์จะจัดหาครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารโดยใช้ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นราคากลางในขั้นตอนของกระบวนการจัดหา เมื่อมีการกำหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ใหม่ โดยยกเลิกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับเดิม หากการดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ยังอยู่ในขั้นตอนของการกำหนดราคากลางจะต้องถือปฏิบัติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ใหม่