รายละเอียด  
    (7 ก.พ. 2556) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    จัดซื้อรถบรรทุกน้ำขนาด4,000 ลิตร
    หน่วยงานจะดำเนินการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำขนาด4,000 ลิตร ชนิด6ล้อ แบบบรรทุกน้ำพร้อมติดตั้งเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้า เนื่องจากคุณสมบัติครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้กำหนดไว้ในมาตรฐานครุ ภัณฑ์ อยากทราบว่าหน่วยงานจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างและคุณสมบัติครุ ภัณฑ์ดังกล่าวสามารถซื้อได้ในราคาเท่าไหร่
   คำตอบ
การจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาด ๔,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๖ ล้อ แบบบรรทุกน้ำพร้อมติดตั้งเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้า เป็นรายการที่สำนักงบประมาณมิได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ดังนั้น หากหน่วยงานมีความจำเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้นก็ให้ดำเนินการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โดยคำนึงถึงความจำเป็นและเหมาะสมกับการใช้งานแล้วตรวจสอบราคาจากผู้แทนจำหน่ายตามท้องตลาด ตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดอย่างน้อย ๓ ยี่ห้อขึ้นไป โดยอาจตรวจสอบกับผู้แทนจำหน่ายโดยตรง และ/หรือ ตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ www.google.co.th (ถ้ามี) เพื่อนำผลการสำรวจมาประกอบการพิจารณากำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง แล้วดำเนินการจัดหาเพื่อให้ได้ผู้เสนอราคา ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้องต่อไป