รายละเอียด  
    (13 มี.ค. 2556) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถพยาบาลรถตู้ และรถพยาบาลฉุกเฉินรถกระบะ
    รบกวนสอบถาม อยากทราบว่า ครุภัณฑ์รถพยาบาลรถตู้ ตั้งราคากลางไว้ที่ 1,800,000 บาท และรถพยาบาลฉุกเฉินรถกระบะ ราคากลางตั้งไว้ที่ 669,700 บาท โดยมีรายละเอียดและคุณลักษณะระหว่างแบบรถตู้ และแบบรถกระบะเหมือนกันทุกประการ ทำไมรายละเอียดของครุภัณฑ์หากไม่รวมตัวรถแล้วราคาถึงไม่เท่ากัน ทั้งที่มีรายละเอียดเหมือนกัน วิธีคิดตามความเข้าใจของผมนะครับ ดังนี้ รถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ดีเซล ขนาดกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2400 ซีซี ราคากลางตั้งไว้ 1,232,400 บาท ถ้านำมาทำเป็นรถตู้พยาบาลในราคา 1,800,000 บาท จะมีอุปกรณ์และรายละเอียดภายในคิดเป็นราคากลาง 567,600 บาท แต่ถ้าเป็น รถกระบะบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน แบบธรรมดา มีปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี ราคามาตรฐานตั้งไว้ 494,000 บาท ถ้านำมาดัดแปลงเป็นรถพยาบาลฉุกเฉิน รถกระบะ ราคากลางตั้งไว้ 669,700 บาท จะมีอุปกรณ์ภายในคิดเป็นราคากลางแค่ 175,700 บาท ทั้งที่อุปกรณ์ทั้งหมดเหมือนกับรถตู้พยาบาลทุกประการ แต่ทำไมรายละเอียดประกอบภายในที่เหมือนกันแต่ราคากลางต่างกันขน าดนั้น ซึ่งราคาดังกล่าว หากประเมินราคาตามท้องตลาดแล้ว ครุภัณฑ์ที่นำมาใส่ในรถพยาบาลฉุกเฉินรถกระบะ จะไม่สามารถทำได้ เนื่องจากตั้งไว้ถูกกว่าราคาท้องตลาดมากโดยเฉพาะเครื่องกระตุ้น หัวใจแบบอัตโนมัติ เครื่องเดียวราคาท้องตลาดก็อยู่ที่ประมาณ 170,000 บาทแล้ว ยังไม่รวมอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ ดังนั้นจึงน่าจะเป็นการประเมินราคากลางผิดหรือไม่อย่างไร รบกวนช่วยอธิบายให้ทราบด้วยจะขอบคุณยิ่ง
   คำตอบ
สำนักงบประมาณขอเรียนว่า ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ได้กำหนดรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ราคาคันละ ๖๖๙,๗๐๐ บาท เป็นราคาที่รวมอุปกรณ์การแพทย์แล้วตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์หน้า ๗๔ ถ้าหน่วยงานมีความจำเป็นที่จะจัดหารถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ที่มีคุณลักษณะแตกต่างไปจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ หน่วยงานสามารถดำเนินการโดยคำนึงถึงความจำเป็นและความเหมาะสมกับการใช้งาน แล้วตรวจสอบราคาจากผู้แทนจำหน่ายตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด ๓ รายขึ้นไป โดยอาจตรวจสอบราคาจากผู้แทนจำหน่ายโดยตรง และ/หรือตรวจสอบข้อมูลจากผู้ประกอบการเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ www.google.co.th (ถ้ามี) เพื่อนำผลการสำรวจมาประกอบการพิจารณากำหนดคุณลักษณะและราคากลางของหน่วยงาน แล้วดำเนินการจัดหาเพื่อให้ได้ผู้เสนอราคาตามแนวทางที่กำหนดไว้ในระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้องต่อไป