เอกสารประกอบการชี้แจง (แผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์) คณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ฯ (20 ชุด) [27/06/2560, 16:50 น.]
 ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับราชการ (ส่วนบริหารงานบุคคล 2 สำนักงานผู้อำนวยการ)
 เรื่อง การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ลว. ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐)
 รายงานการอนุมัติเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่า K) เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ รวม ๖๒ เรื่อง
 เรื่อง ขอแก้ไขข้อความในหลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา โฆษณา ประชาส้มพันธ์ การจ้่างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๖๐