รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ [กองประเมินผล ๑ : ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๑]
 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) และนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาโท) [สำนักงานผู้อำนวยการ : ๒๒ ก.พ.๖๑]
 อัตราราคางานต่อหน่วย (ฉบับมกราคม ๒๕๖๑)
 ข้อมูลผลงานสำคัญของหน่วยงานระดับกระทรวง ประจำวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (เรื่อง ประเทศไทยได้คะแนนผลการสำรวจการเปิดเผยงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๐ เพิ่มขึ้น) [โฆษกสำนักงบประมาณ : ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๑]
 ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ