ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๓๒/ว ๗๗ ลว. ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง การจัดสรรคืนเงินงบประมาณตามร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ...
 [เอกสารประกอบการบรรยาย] การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ด่วนที่สุด เรื่อง การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 นร ๐๗๓๔/ว ๗๑ เรื่อง ขออนุมัติให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารการงบประมาณระดับสูง" รุ่นที่ ๔ เดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ
 นร ๐๗๒๙.๑/ว ๗๓ เรื่อง การจัดทำต้นฉบับเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๖ (เล่มคาดน้ำเงิน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑