ที่ นร ๐๗๓๑.๑/ว ๒ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์
 ที่ นร ๐๗๓๑.๑/ว ๑ ลว. ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอความร่วมมือในการแจ้งรายการและราคาจำหน่ายสินค้า
 ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑[กองนโยบายงบประมาณ: ๑๑ ต.ค. ๖๐]
 ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๒๐ เรื่อง การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [กองนโยบายงบประมาณ: ๑๖ ต.ค. ๖๐]
 ที่ นร ๐๗๓๑.๑/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง ปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขปครุภัณฑ์การแพทย์ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ [กองมาตรฐานงบประมาณ ๑: ๓ ต.ค. ๖๐]
 คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่าย (ฉบับที่ ๗) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑[กองนโยบายงบประมาณ: ๒๙ ก.ย. ๖๐]
 ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๐๘ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปพลางก่อน[กองกฎหมายและระเบียบ: ๒๙ ก.ย. ๖๐]