[แถลงข่าว] การประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [โฆษกสำนักงบประมาณ : ๑๖ ส.ค.๖๐]
 [เอกสารประกอบการบรรยาย] เรื่อง การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๐ [๑๖ ส.ค.๖๐]
 ยุทธศาสตร์จัดสรรฯ ปี ๖๒ และ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [๑๕ ส.ค.๖๐]
 ข้อมููลผลงานสำคัญของหน่วยงานระดับกระทรวง ประจำวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ (เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นักบริหารสูง) ทดแทนข้าราชการที่เกษียณอายุ (สำนักนายกรัฐมนตรี))
 ข้อมููลผลงานสำคัญของหน่วยงานระดับกระทรวง ประจำวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ (เรื่อง การประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)
 ข้อมููลผลงานสำคัญของหน่วยงานระดับกระทรวง ประจำวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ (เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐)