บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๐
 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๐
 รายการอนุมัติเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่า K) เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ รวม ๔๕ เรื่อง
 การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๓)