สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๐
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๐
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๐