สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๐
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐