สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๐
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐