สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๐
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๐
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙