ราชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก รายการกล้องวงจรปิด จำนวน ๒ ชุด
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการกล้องวงจรปิด จำนวน ๒ ชุด (๕๓)
 ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการระบบเว็บไซต์สำนักงบประมาณ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
 ผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
 รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารขนาดความเร็วไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น/นาที จำนวน ๑ เครื่อง
 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๙ รายการ (รวม ๕๐๐ ตลับ/ชิ้น) โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
 ประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ขนาดความเร็วไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น/นาที จำนวน ๑ เครื่อง
 ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)