จัดซื้อหมึกพิมพ์และตลับลูกดรัม จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 จัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ
 โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนารูปแบบการวางแผนและจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงพื้นที่ กลุ่มจังหวัด จังหวัดและท้องถิ่น (Area) เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 จ้างรักษาความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 โครงการจ้างปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ
 จ้างพิมพ์เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๗ คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑