จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศแบบฝังใต้เพดาน ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต่่ากว่า ๑,๐๐๐ ซีเอฟเอ็ม พร้อมติดตั้ง จ่านวน ๔ เครื่อง
 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๕๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง
 จ้างรักษาความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 จ้างบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [๑๐ ส.ค.๖๐]
 ปรับปรุงห้องน้ำห้องน้ำผู้พิการ ชั้น ๑ (อาคาร ๕)
 ปรับปรุงทางเข้าด้านหลัง (อาคาร ๔)
 จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่โดยวิธีตกลงราคา [๓๑ ก.ค.๖๐]