อะไหล่และอุปกรณ์ลิฟต์ (อาคาร ๔ และอาคาร ๕) โดยวิธีตกลงราคา
 ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการกล้องวงจรปิด จำนวน ๒ ชุด (๕๓ ตัว)
 จัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๗๕ ตลับ/ชิ้น โดยวิธีตกลงราคา
 จ้างบำรุงรักษาระบบจัดการป้องกันภัยห้องคอมพิวเตอร์กลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๙ รายการ (รวม ๕๐๐ ตลับ/ชิ้น) โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
 ค่าจ้างพิมพ์วารสารการงบประมาณ
 จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ขนาดความเร็วไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ แผ่นต่อนาที
 การพัฒนาปรับปรุงระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และระบบเอกสารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ