เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งระดับปลัดกระทรวง หรือเทียบเท่า จำนวน ๑ คัน (ระยะเวลา ๓ ปี ๗ เดือน)
 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์จัดเก็บสำรองข้อมูลบนระบบเครือข่าย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ
 จัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการระบบอินเทราเน็ตสำนักงบประมาณ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๔ รายการ (รวม ๗๔๘ หน่วย)
 จัดซื้อหมึกพิมพ์และตลับลูกดรัม จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 จัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ
 โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนารูปแบบการวางแผนและจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงพื้นที่ กลุ่มจังหวัด จังหวัดและท้องถิ่น (Area) เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง