ที่ คสช(สลธ)/๓ เรื่อง ขอความเห็นชอบในการกำหนดกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๑. การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณ และการกำหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘