ที่ นร ๐๗๑๖/๓/๑๗๕ เรื่อง วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 ๑. การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณ และการกำหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙