บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม ๒๕๖๐
 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน ๒๕๖๐