บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม ๒๕๖๐