ที่ นร ๐๗๑๖/๓/๒๔๓ วงเงินงบประมาณและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 มติคณะรัฐมนตรี ๑๐ พ.ย. ๕๘ เรื่อง กำหนดแนวทางการจัดทำงบบูรณาการ
 ปรับปรุงปฏิทินงบประมาณปี ๒๕๖๐