ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๐ วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 การเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขั้นกรรมาธิการ
 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉบับภาษาอังกฤษ : Statement for the Annual Budget Expenditures for Fiscal Year 2018 [๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐]
 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 สรุปผลการแสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑