ที่ นร ๐๗๒๘-ว.๒๘ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 ที่ นร ๐๗๒๘ว๙ ลว. ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง การจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เบื้องต้น