ที่ นร 0717/ว16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2552 เรื่อง การตรวจทานผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ PART ของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
 ที่ นร 0506/ว 42 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดสรรและวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553