การโอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 เพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินรางวัลสำหรับผู้ปฏิบัติบัติงานดี (นร 0704/ว 85 ลว. 13 ก.ย. 2553)
 ที่ นร0704/ว83 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสรรวงเงินเหลือจ่ายโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555