ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๕๕ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจ-การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
 ที่ นร ๐๗๑๗/ ว๕๓ เรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาล
 ที่ นร ๐๗๑๗/ว๕๐ เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ประจำปีฯ พ.ศ. ๒๕๕๖
 ด่วนที่สุด ที่นร ๐๗๐๓/ว๔๔ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาการมอบนโยบายสำหรับขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศและการชี้แจงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
 ที่ นร ๐๗๑๗/ว ๔๑ ลว ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การบันทึกเหตุผลการโอนงบประมาณรายจ่ายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในช่วง ๖ เดือนหลัง (๑ เม.ย.-๓๐ ก.ย. ๕๕)
 ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๙/ว ๔๐ เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการการจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ของหน่วยงานภาครัฐ
 เรื่อง การจัดทำประมาณการรายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และปรับปรุงฐานข้อมูลประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐