เกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (กระทรวงการคลัง)
 เกณฑ์ราคาพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(กระทรวง ICT)