ที่ นร ๐๗๑๙.๒/ว๓๐ เรื่อง ขอความร่วมมือจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (Operating Unit Cost : OUC) ลว ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
 ที่ นร ๐๗๑๙.๒/ว ๕๔ ลว. ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ การจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (OUC) เรื่อง ขอความร่วมมือจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (Operating Unit Cost : OUC)